Google


 
Rzeczyce
Meni  
  Strona główna
  O Rzeczycach
  Wiadomości
  Kościół
  Jaja Wielkanocne
  Relacje
  Artykuły
  Dojazd
  Odpady segregowane
  Na wesoło
  Księga gości
  Forum o Rzeczycach i nie tylko
  Kontakt
  Galeria
  Plan rozwoju 08-13
Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO 70.pl - komponenty dla WebMasterów: aliasy, liczniki, newslettery, księgi gości, shoutboxy i inne.
Plan rozwoju 08-13

       Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 2/08 z dnia 16.02.2008
Plan rozwoju miejscowości Rzeczyce na lata 2008-2014
 
 
 
 

  1. Historia wsi Rzeczyce
 
Powstanie wsi
Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z ok. 1300 roku (w 2005 roku wieś obchodziła 700-lecie powstania), a przybliżony czas powstania osady to koniec XIII wieku.
 Nazwa wsi
Najstarszy źródłowy zapis - „RZEDZA”. Nazwa wywodzi się od imienia Rzędzian lub rzeka.
Nazwa wsi, według profesora Henryka Borka, pochodzi od pobliskich rzek: Kłodnicy                     i Dramy. W XIX wieku nauczyciel A. Skalnik odkrył we wsi ślady osadnictwa ze środkowej epoki kamiennej tzw. mezolitu i kultury komornickiej. Były to znaleziska krzemienne.
Do czasów współczesnych niewiele wiadomo na temat Rzeczyc. Wzmianka, że osada jest położona u ujścia rzek Dramy i Kłodnicy może sugerować, iż Rzeczyce znajdowały się bardziej na północ od dzisiejszej lokalizacji (może teren jeziora, nad którym leżą). Krzyż znajdujący się miedzy Rzeczycami a Ligotą Łabędzką (dawniej Kradziejowską) zwany Krzyżem Szwedzkim jest swoistym pomnikiem tamtego okresu. Prawdopodobnie jest to grób nieznanego człowieka. W XIX wieku, może i wcześniej przy obecnej ulicy Kolejowej mieściło się więzienie, skąd drogą do folwarku (ul. Polna, za czasów PRL-u PGR) prowadzono więźniów do pracy. Pod koniec XIX wieku do Rzeczyc przypłynęła rzeczką, która płynie przez całą miejscowość, figurka św. Jana Nepomucena, która od tego czasu stoi w murowanej kapliczce, a wcześniej drewnianej przy ul. Kolejowej 12. Jak przekazują podania starszych mieszkańców, dzisiejszych łąkach pomiędzy ulicami Wiejską, a Polną znajdowały się stawy. Na początku wieku XX wzniesiono też trzy krzyże przydrożne przy ul. Wiejskiej, ul. Polnej i na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Kolejowej. W zabytkowym budynku przy ul. Polnej, we wnęce mieści się też kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena (czas powstania nieznany). Z początkiem XX w. w Rzeczycach wybudowano kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP (obecnie w tym miejscu stoi kościół pod wezwaniem MB Różańcowej). Z pewnością wiek XX był dla Rzeczyc burzliwy. Nie ma żadnej wzmianki, ani relacji na temat I Wojny Światowej, niewiele też mówi się na temat II Wojny Światowej, jednak to, co wiele osób żyjących w tamtych czasach opowiada jest wstrząsające. Mianowicie, gdy weszli Rosjanie do Rzeczyc, ówczesnym właścicielem folwarku było państwo von Palem. Rosjanie całą rodzinę rozstrzelali, a ciała zakopali w oborniku na terenie posesji. Mieszkańcy ciała zabrali i zakopali za kapliczką Matki Boskiej, która znajduje się nieopodal (kiedyś przy tej kapliczce odprawiano nabożeństwa majowe). Dopiero w późniejszym czasie ciała ekshumowano                    i złożono na cmentarzu (miejsce nieznane).  
W latach 60-tych XX w. w miejscu kopalni piasku powstało jezioro zwane Rzeczyckim. Obecnie zbiornik ten nosi nawę Dzierżno Duże, zwane też Jeziorem Rzeczyckim.
W 1981 roku w Rzeczycach został poświęcony kościół, którego mury postawiono w dwa tygodnie. Budowniczy tego kościoła, ks. Kansy uważa, że tylko dzięki Opatrzności Bożej udało się te prace wykonać.
 
 II. Charakterystyka miejscowości
            Miejscowość Rzeczyce, to jedno z siedemnastu sołectw należących do Gminy Rudziniec, będącej jedną z ośmiu Gmin Powiatu Gliwickiego.
            Miejscowość zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Gminy. Leży przy połączeniu drogi krajowej DK88 i autostrady A4, ponadto przez sołectwo Rzeczyce przebiega linia kolejowa Kraków - Wrocław. 

            Obecnie sołectwo zamieszkuje ok 550 osób. W zdecydowanej większości to ludność rdzenna, zamieszkująca te treny od kilku pokoleń ale należy również podkreślić, że w sołectwie notowany jest wzrost ludności napływowej. Spowodowane jest to faktem, że ludzie ci wybrali teren sołectwa jako miejsce zamieszkania budując tutaj swoje domy. Część mieszkańców Rzeczyc, ze względu na swoje pochodzenie uznaje się za Niemców, część za Polaków. Kwestia pochodzenia nie jest źródłem konfliktu mieszkańców.
Na terenie Rzeczyc znajduje się kościół Matki Bożej Różańcowej, a przy nim parafia pod tym samym wezwaniem. Do parafii należy jeszcze sąsiednia miejscowość - Ligota Łabędzka. Parafia liczy 763 mieszkańców, wiernych 733 mieszkańców (96%). Teren parafii zamieszkują również ewangelicy oraz świadkowie Jehowy
            Na terenie sołectwa Rzeczyce znajduje się kilka większych i mniejszych podmiotów prowadzących działalność. Największy z nich to ferma trzody chlewnej, jedna                          z największych tego typu na terenie Polski. Pozostałe podmioty występujące na terenie sołectwa Rzeczyce prowadzą działalność produkcyjno – usługową, głównie w zakresie zaspakajającym potrzeby mieszkańców Gminy.   
            W Rzeczycach nie brakuje atrakcji turystycznych. Miejscowość leży nad jednym z największych jezior śląskich - Dzierżnem Dużym, potocznie nazywanym Jeziorem Rzeczyckim. Zbiornik ten jest doskonałym miejscem do uprawiania rożnego rodzaju sportów wodnych. Popularne jest szusowanie na skuterach wodnych, motorówkach czy nartach wodnych. Jezioro to jest także rajem dla wędkarzy, a dla lubiących spacery nie brakuje ścieżek leśnych. Teren jeziora i okolicznych lasów zamieszkuje ponad 80 gatunków ptaków.
 
            W samej miejscowości warto zwiedzić kościółek z 1981 roku, wybudowany bez stosownych zezwoleń w czasie stanu wojennego.
            Spacerując po miejscowości warto zerknąć na zabytkowe domy przy ulicy Kolejowej    i Polnej a zwłaszcza na zrujnowany już w tej chwili folwark z pałacem. Należy również zwrócić uwagę na zabytkowe kapliczki przydrożne i krzyże.
 
III. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego
  1. Strefa społeczna
a)      Ludność
Teren sołectwa zamieszkuje obecnie ok. 550 osób
b)      Oświata
Na terenie sołectwa nie występuje placówka oświatowa. Najmłodsi mieszkańcy sołectwa dojeżdżają do szkół w sąsiednich sołectwach: Taciszowie, Kleszczowie lub do Gliwic.   Młodzież Gimnazjalna uczy się w Gimnazjum Publicznym w Rudzińcu jak również w pobliskim mieście Gliwice.   Młodzież ponad gimnazjalna najczęściej wybiera placówki oświatowe zlokalizowane w Gliwicach.
c)      Służba zdrowia
Na terenie sołectwa nie występuje punkt podstawowej opieki medycznej (ośrodek zdrowia) . Mieszkańcy korzystają z przychodni lekarskich w sąsiednich sołectwach             i miastach: Taciszowie, Pyskowicach, Gliwicach
d)     Organizacje użytku publicznego
Na terenie miejscowości nie występują organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
e)      Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie sołectwa brak posterunku policji.
f)       Obiekty użyteczności publicznej
Obecnie trwają prace modernizacyjne w lokalu, który będzie pełnił funkcje świetlicy wiejskiej – miejsca spotkań mieszkańców
 
  1. Infrastruktura techniczna
a)      Zaopatrzenie w wodę
Usługi w tym zakresie świadczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Gliwicach.
Mieszkańcy korzystają również z przydomowych studni.
b)     Kanalizacja
Na terenie sołectwa brak kanalizacji. Mieszkańcy korzystają z przydomowych szamb i ekologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na prywatnych posesjach. Nieczystości wywożone są przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w tym zakresie.
c)      Energetyka
 Miejscowość Rzeczyce jest obsługiwana w tym zakresie przez Vattenfall Sales Poland sp. z o.o. 
d)     Telekomunikacja
W zakresie telekomunikacji sołectwo obsługuje Telekomunikacja Polska SA ( linia telefoniczna napowietrzna). Dostępna jest także telefonia komórkowa. Mieszkańcy korzystają również z internetu przez operatorów sieci telefonicznej stacjonarnej, komórkowej oraz internet radiowy
e)      Śmieci i segregacja odpadów
Odpady komunalne z obszaru sołectwa Rzeczyce wywożone są przez specjalistyczne firmy na podstawie podpisanych umów. Mieszkańcy segregują również odpady typu szkło, papier, plastik do specjalnych worków, które są nieodpłatnie odbierane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Gmina Rudziniec prowadzi również cyklicznie odbiór sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz śmieci wielkogabarytowych.
f)       Drogi
Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe i drogi gminne. Drogi nie spełniaja norm XXI wieku. Brak chodników, ścieżek rowerowych.
 
  1. Strefa gospodarcza
a)      Rolnictwo
Na terenie sołectwa występują głównie małe gospodarstwa rolne.
Należy podkreślić, że na terenie sołectwa zlokalizowana jest jedna z największych              w Polce ferm trzody chlewnej (ok. 20 tyś. sztuk tucznika).
b)     Leśnictwo
Tereny leśne przylegające do Rzeczyc podlegają   pod Nadleśnictwo Rudziniec.   Tereny leśne bogate są w zwierzynę i runo leśne. W obrębie Jeziora Rzeczyckiego występuje ponad 80 gatunków ptaków.
c)      Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
W Rzeczycach 14 zakładów produkcyjno – usługowych: lokal gastronomiczny, dwa sklepy spożywcze, stolarnia, ferma trzody chlewnej, ferma drobiu, usługi transportowe, oraz zakłady produkcyjne dla małego i wielkiego przemysłu.
 
  1. Obiekty turystyczno – krajoznawcze
Kościół MB Różańcowej z 1981 roku wybudowany w miejscu dawnej kaplicy.
Kapliczka wnękowa w budynku przy ul. Polnej, pochodząca z 1910 roku, drzwi z kuta kratą, we wnętrzu drewniana figura św. Jana Nepomucena z XIX wieku.
Kapliczka słupowa, dwukondygnacyjna z drugiej polowy XIX wieku, w dolnej kondygnacji do końca lat 90-tych znajdowała się drewniana figura MB z dzieciątkiem, która została skradziona, obecnie znajduje się tam figura gipsowa, w górnej części kapliczki miejsce na sygnaturę dzwona. Kapliczka mieści się przy ul. Polnej.
Kamienny krzyż przydrożny z 1905 roku, we wnęce figura Serca Jezusowego
Krzyż przydrożny z 1911 roku przy ul. Wiejskiej.
Dwór z początku XX wieku, szeroko frontowy, piętrowy, 10 – osiowy
Dom mieszkalny z drugiej połowy XIX wieku, parterowy, 9- osiowy.
 
 
IV.Mocne i słabe strony sołectwa Rzeczyce
Mocne strony :
·         Dogodne położenie wsi, blisko autostrady A4 i drogi krajowej DK88
·         Niedaleka odległość do najbliższej aglomeracji miejskiej – Gliwic
·         Trasa kolejowa Gliwice – Kędzierzyn
·         Dogodne położenie miejscowości nad zalewem Dzierżno Duże
·         Atrakcyjne tereny leśne na obrzeżach miejscowości
·         Kultywowanie tradycji śląskiej
·         Angażowanie się mieszkańców w pracach społecznych
·         Liczny udział mieszkańców w imprezach sołeckich (festyny, zabawy, babskie combry, dożynki)
·         Spontaniczność mieszkańców
·         Bogate życie religijne (uroczystości kościelne, parafialne, pielgrzymki)
·         Duże zainteresowanie cotygodniowymi spotkaniami środowiskowymi dla dzieci
·         Gościnność mieszkańców
·         Spora liczba zakładów pracy jak na taką małą miejscowość
 
Słabe strony miejscowości Rzeczyce
·         Niedogodne połączenia autobusowe, a właściwie ich brak
·         Brak chodników
·         Zniszczone nawierzchnie ulic
·         Niedostateczne oświetlenie uliczne
·         Brak miejsc spotkań mieszkańców
·         Zaniedbane boisko do piłki nożnej
·         Migracja w celach edukacyjnych i zarobkowych
·         Brak klubów zainteresowań
·         Niska świadomość społeczeństwa dotycząca ochrony środowiska (występowanie dzikich wysypisk śmieci)
·         Brak kanalizacji
·         Zaniedbane obejścia wokół niektórych posesji
·         Małe zaangażowanie młodzieży w kultywowanie tradycji
·         Zaniedbany przystanek kolejowy, brak dostatecznego oświetlenia
 
  1. Planowane kierunki rozwoju sołectwa w latach 2008 - 2013
·         Zagospodarowanie wolnej przestrzeni poprzez budowę placu zabaw dla dzieci         (rok 2008)
·         Modernizacja boiska do piłki nożnej poprzez doprowadzenie elektryczności, wodociągów, wymiana murawy oraz kompleksowe wyposażenie boiska (lata 2009-2014
·         Budowa boiska do piłki siatkowej (lata 2009-2014)
·         Budowa kortu tenisowego (lata 2009-2014)
·         Stworzenie miejsca pod organizację festynów i innych imprez kulturalnych poprzez zagospodarowanie wolnego terenu (lata 2009-2014)
 
  
 
Czas ucieka, wieczność czeka  
   
Reklama  
   
Różne  
  Humor
 
Sonda  
 


 
Poklikajmy  
   
Stronę odwiedziło już osób 39195 odwiedzający (93533 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
.OnLine osób oferty pracy darmowe programy Wymiana Linkami Praca oferty pracy oferty pracy banery programy partnerskie wakacje webmaster tanie rozmowy niemcy Wymiana linkami